کتاب بیشعوری” نوشته دکتر خاویر کلمنت آمریکایی و ترجمه محمود فرجامی در ۱۷۰ صفحه


کتاب جالبی هست که نویسنده آنرا برای افراد بیشعور یا کسانی که با افراد بیشعور سروکار دارند ؛ توصیه کرده است! هرچند بنا به دلایلی که در مقدمه کتاب می آید ، این ترجمه اجازه نشر را پیدا نکرده و مترجم آنـرا در فضای مجازی به اشتراک گذاشته است.
کتاب بیشعوری

راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت

این کتاب شامل فصول زیر است:

-        چه کسی بیشعور است و چرا یک نفر باید بخواهد که بیشعور باشد

-        انواع بیشعور ها

-        وقتی جامعه بیشعور میشود

-        زندگی با بیشعور ها

-        راه  نجات