وقتی مردم با حرف هاشون دیگران رو آزار می دنصحنه ای آشنا از نوع تفکر در جامعه ایرانینیاز به توضیح ندارهبدون شرحنگاه برخی "خود خوب گرا" به اجنبی هاسایپا مطمئنگاهی باید کور و کر و لال بود...بازیکنان پرسپولیس و استقلالآخی...کتاب تنها وسیله نجات بشریت ...جز این نیستتصویری آشنا ...هرکی دست راستشو دراز کرده، تو دست چپش خنجره، خوب ببین...!وقتی گوجه به کیلویی 4 هزار تومان می رسد