تبلیغات
دیلایت - متن و ترجمه ی آهنگ Send My Love To Your New Lover از Adele

متن و ترجمه ی آهنگ Send My Love To Your New Lover از Adele

متن و ترجمه ی آهنگ جدید Adele + دانلود آهنگ


"Send My Love (To Your New Lover)"

«عشق من رو به معشوق جدیدت برسان»

 

Just the guitar, okay cool

فقط گیتار، خیلی خوب

 

This was all you, none of it me

همش تقصیر تو بود، من گناهی نداشتم

You put your hands on, on my body and told me

دستت را روی بدنم گذاشتی و به من گفتی

You told me you were ready

به من گفتی آماده ای

For the big one, for the big jump

برای حرکت بزرگ، برای پرش بزرگ

I'd be your last love everlasting you and me

که من آخرین معشوق تو خواهم بود و من و تو جاودان خواهیم شد

That was what you told me

این چیزی بود که به من گفتی


به ادامه مطلب مراجعه کنید

I'm giving you up

من تسلیم می شوم

I've forgiven it all

من از همه چیز گذشته ام

You set me free, oh

تو مرا آزاد کردی، اوه

 

Send my love to your new lover

عشق من را به معشوق جدیدت برسان

Treat her better

با او بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من را به معشوق جدیدت برسان

Treat her better

با او بهتر رفتار کن

We gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

 

I was too strong you were trembling

من بسیار قوی بودم، تو می لرزیدی

You couldn't handle the hot heat rising - rising

تو تحمل حرارت روبه افزایش را نداشتی

Baby I'm so rising

عزیزم من درحال صعودم

I was running, you were walking

من می دویدم، تو راه می رفتی

You couldn't keep up, you were falling down - down

نتوانستی همپای من باشی، ما درحال سقوطیم (سقوط)

Mmm there's only one way down

تنها راه موجود سقوط است

 

I'm giving you up

من تسلیم می شوم

I've forgiven it all

من از همه چیز گذشته ام

You set me free,ee

تو مرا آزاد کردی

 

Send my love to your new lover

عشق من را به معشوق جدیدت برسان

Treat her better

با او بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

If you're ready, if you're ready

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای

If you're ready, I am ready

اگر تو آماده ای، من آماده ام

If you're ready, if you're ready

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

No, we ain't kids no more

نه، دیگر بچه نیستیم

 

I'm giving you up

من تسلیم می شوم

I've forgiven it all

من از همه چیز گذشته ام

You set me free,ee

تو مرا آزاد کردی

 

Send my love to your new lover

عشق من را به معشوق جدیدت برسان

Treat her better

با او بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من را به معشوق جدیدت برسان

Treat her better

با او بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

 

If you're ready, if you're ready (Send my love to your new lover

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای (عشق من را به معشوق جدیدت برسان)

If you're ready, are you ready? (Treat her better

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای (با او بهتر رفتار کن)

We've gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

If you're ready, if you're ready (Send my love to your new lover

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای (عشق من را به معشوق جدیدت برسان)

If you're ready, are you ready? (Treat her better

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای (با او بهتر رفتار کن)

We've gotta let go of all of our ghosts

ما باید از روحمان بگذریم

We both know we ain't kids no more

هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

 

 

ترجمه از

حامد عبدالهی


لینک دانلود:


Send My Love -To Your New Lover

موضوع: مطالب انگلیسی،
[ شنبه 7 آذر 1394 ] [ 10:38 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]